Genealogia liliowców strzępiastych

1. Daniel Matton

Daniel Matton

2. Judy Duthu

Judy Duthu

3. John Kulpa

John Kulpa

4. Lisa Klette

Lisa Klette

5. Richard Akers

Richard Akers

6. David Dekort

David Dekort

7. John Kulpa

John Kulpa

8. Daniel Matton

Daniel Matton

Ryc. 1  Siewki liliowców strzępiastych uzyskanych w 2011 r. przez wybranych hodowców

W miejsce motta do niniejszego opracowania posłużyłem się zdjęciami nierejestrowanych siewek liliowców zaprezentowanych w 2011 roku przez niektórych hodowców nastawionych na omawiany kierunek hodowli (Ryc. 1). Można tą prezentację pozostawić bez komentarza. Jestem przekonany, że każdy, kto uprawia liliowce dostrzeże bez trudu w tej galerii kwintesencję nowatorskich, oryginalnych i urzekających modyfikacji w wyglądzie kwiatów, z którymi obcujemy na co dzień. Stały się one w ostatnim okresie, w tej formie, pragnieniem miłośników roślin ozdobnych, marzeniem wielbicieli kwitnących ogrodów, nadzieją i oczekiwaniem hodowców.

Motywacja podjęcia opracowania

Do podjęcia tego opracowania skłoniło mnie kilka powodów:

- niesłychanie fascynujący i intrygujący kierunek hodowli liliowców pozwalający na wprowadzanie nowych, oryginalnych i niezwykle atrakcyjnych odmian liliowców z postrzępionymi krawędziami działek

- godne najwyższego uznania osiągnięcia hodowców podejmujących ten kierunek prac hodowlanych na przestrzeni ostatnich kilku lat

- znaczący udział dormantów w obszarze krzyżowanych roślin tego kierunku hodowli, co stwarza korzystne warunki dla tego typu przedsięwzięć hodowlanych w naszej strefie klimatycznej . 

Materiały źródłowe

Powstanie niniejszego opracowania nie było przedsięwzięciem łatwym. Poszukując odpowiedzi na pytanie skąd wywodzi się cecha postrzępionych krawędzi działek prześledziłem rodowody wielu współcześnie uznanych odmian wyposażonych w tą cechę oraz tych, które wypadły z obiegu zainteresowań hodowlanych.  Dociekania oparte były na zdjęciach liliowców i informacjach wielokrotnie z trudem odnajdywanych w  zakamarkach zasobów internetowych. Opisy odmian liliowców przez wiele lat nie zawierały opisów wyglądu zewnętrznych krawędzi działek nawet wtedy, gdy były one niespotykane i urzekająco oryginalne. W  tych warunkach niejednokrotnie podstawą ustaleń  stawało się jedyne dostępne zdjęcie. Gromadzenia materiału nie uławiało monopolizowanie zasobów dokumentacji fotograficznej przez niektórych posiadaczy zdjęć unikalnych odmian. Nie napotkałem również żadnego opracowania, które byłoby próbą skatalogowania strzępiastych liliowców pojawiających się w rejestrach tych roślin w kolejnych latach upływającego czasu i postępu hodowli.

Zebrany w tych warunkach materiał nie może być z pewnością doskonały, wolny od przeoczeń czy pominięć jak również nie może stanowić podstaw do ustaleń merytorycznie obowiązujących.

Komentarz na temat biologicznej genezy strzępiastych liliowców i spekulacje na temat linii hodowlanych wybranych odmian wypowiadam z pełną świadomością powyższych zastrzeżeń.

Dane na temat strzępiastych liliowców uzyskałem z zasobów informacji:

Tinker’s Garden Datebase http://db.tinkersgardens.com/,

AHS Online Cultivar Datebase http://www.daylilies.org/DaylilyDB/,

Garden Web Dayliliy Forum http://forums.gardenweb.com/forums/daylily/,

Daylily Blog on Teeth Hybridizing http://www.daylilyblogger.com/,

Growing Daylilies Together http://www.mydaylilies.com/

Dave’s Garden Cultivar Finder http://davesgarden.com/guides/pf/finder/cultivars.php?sname=Daylilies&choice=A

Daylily Sweetheart Photos by Andrea Weaver http://jeepxj.com/brad/sweetheart/reckamp1.html

Brother Charles Reckamp Daylilies by Sandy Houck

http://www.angelfire.com/ny4/shouck/hems/ReckampMasterList.htm

oraz ze stron internetowych autorów odmian.

Definicja i  nazewnictwo

Określenie „liliowce strzępiaste” jest w polskim nazewnictwie kwiaciarskim terminem nowatorskim, nieznanym, nieobowiązującym, można nawet powiedzieć, że jest pewnym rodzajem nieuprawnionej swawoli z mojej strony. Zastosowałem go w niniejszym opracowaniu, i tylko zresztą na jego użytek świadomie, aby zdefiniować grupę liliowców, o których zamierzam napisać. Posłużyłem się terminologią zaczerpniętą z klasyfikacji tulipanów, w której kwiaty o postrzępionych krawędziach działek stanowią odrębną grupę roślin i definiowane są jako tulipany „Crispa” (strzępiaste, kędzierzawe, fryzowane) Ryc.2

9.

10.

11.

12.

Ryc.2  Tulipany kategorii „Crispa”

W literaturze źródłowej nie natknąłem się na formalną propozycję wyodrębnienia grupy liliowców z postrzępionymi brzegami działek w oddzielną kategorię roślin, jakkolwiek istnieją dowody, że grupa ta dostrzegana jest jako inna jakość, która zasługuje na szczególną uwagę i wyróżnienie. Potwierdzeniem tego ostatniego jest cieszący się powodzeniem blog prowadzony przez Sandy i Mike Holms: „Daylily Blog on Teeth Hybridizing” http://www.daylilyblogger.com/.

W nazewnictwie anglosaskim nie ma jednorodnej nazwy dla tej kategorii liliowców. Stosowana najczęściej nazwa „teeth daylilies” jest o tyle nieścisła, że coraz większa liczba wprowadzanych do rejestru liliowców tej kategorii ma kwiaty, które poprzez anatomiczną zmianę swojego wyglądu już od dawna przestały nasuwać skojarzenia  z zębami (ang. teeth- zęby).

Anatomia strzępiastych zakończeń działek

Określenie  liliowce „strzępiaste” ma znaczenie uniwersalne i mieści w sobie każdy typ budowy działek, których zewnętrzne krawędzie w płaszczyźnie poziomej w stosunku do ich powierzchni tworzą liczne, mniej lub bardziej głębokie i ostre załamania. Bliższa analiza budowy anatomicznej liliowców strzępiastych wskazuje, że cecha ta, najpewniej uwarunkowana genetycznie, nie jest jednorodna i występuje w co najmniej dwu podstawowych wariantach (Ryc.3)

13. Yuma

Yuma

14. Alliquippa Baxter

Alliquippa Baxter

15. Charlie

Charlie

16. Tickle Me Elmo

Tickle Me Elmo

17. Crowning Achievement

Crowning Achievment

20. Robes for the Queen

Robes for the Queen

19. Bristling Fury

Bristling Fury

18. Eagles Gift

Eagles Gift

Ryc.3  Dwa podstawowe warianty anatomiczne strzępiastych zakończeń  działek kwiatów liliowca

Te dwa warianty są historycznie najstarsze i można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że właśnie one stały się punktem wyjścia dla dalszych, anatomicznych modyfikacji w wyglądzie zewnętrznych krawędzi działek liliowca pojawiających sie miarę upływu lat i postępu hodowli. Pierwszy wariant (ryc.3 górna linia zdjęć), stanowiący anatomiczne przedłużenie gładkiej powierzchni działki licznymi, ułożonymi w palisadę, zaokrąglonymi wyrostkami występuje w odmianach, które są prarodzicami liliowców strzępiastych (Yuma, Charlie). One też pojawiły się jako pierwsze w długiej historii rozwoju hodowli liliowców. Wariant drugi (Ryc.3 dolna linia zdjęć) przedstawia sobą zakończenia krawędzi działek, anatomicznie innych, - zębatych, przypominających wyglądem zęby piły. Z historycznego przeglądu hodowli liliowców można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że prarodzicami tego wariantu anatomicznego były odmiany Lin Wright i Mort’s Masterpiece.

Pojawiające się w kolejnych latach odmiany strzępiastych liliowców przedstawiały sobą obraz różnorodnych struktur postrzępienia, w których najczęściej dawało się bez trudu rozpoznać kompilację dwu wymienionych na wstępie form wyjściowych (Ryc.4 górna linia zdjęć).

21. Forestlake Briar Path

Forestlake Briar Path

22. Gothic Finery

Gothic Finery

23. Glowing Quasar

Glowing Quasar

24. Pins and Needles

Pins and Needles

25. Icicles

Icicles

26. Deadliest Catch

Deadliest Catch

27. Dario Bergemann

Dario Bergemann

28. Fanatastic Fringe

Fantastic Fringe

Ryc.4 Inne formy anatomiczne strzępiastych zakończeń działek liliowców Ostatnie lata, najpewniej w wyniku mutacji genu (genów) odpowiedzialnych za anatomiczny wygląd zewnętrznej krawędzi działek przyniosły, kolejny, niespotykany dotąd wariant anatomiczny w postaci długich, nitkowatych wyrostków zdobiących zewnętrzne krawędzie działek (Ryc.4 dolna linia zdjęć). Wydaje się, że w chwili obecnej należałoby oczekiwać skojarzenia strzępiastego wykończenia krawędzi działek liliowca z klasyczną falbanką, choć nie jest to na pewno jedyna droga do uzyskania ponadstandardowych rozwiązań. Świadczą o tym niektóre, w ostatnim okresie uzyskane efekty, przekraczające granice przewidywań i wyobraźni (Ryc. 5)
29.Siewka Gossard siewka

Siewka Gossarda

30. Pleats for Laura

Pleats for Laura

31.Siewka Akersa

Siewka Akersa

32. Siewka Emmerich

Siewka Emmerich

Ryc.5 Ponadstandardowe struktury krawędzi petali strzępiastych liliowców Historia hodowli strzępiastych odmian liliowców Opierając się na dokumentach  hodowli liliowców można z dużym prawdopodobieństwem  uznać, że miejscem narodzin liliowców strzępiastych był ogród amerykańskiego hodowcy Karola Reckamp’a. Niezwykła osobowość i barwność tej postaci nadaje temu skojarzeniu wymiar symboliczny. Karol Reckamp urodził się w małym mieście na północny zachód od St. Louis w stanie Missouri w Stanach Zjednoczonych w 1905 roku.  Po śmierci matki jego ojciec ożenił się ponownie i w wyniku tego związku był jednym z dwudziestu dzieci nowego małżeństwa. Obserwacja życia zakonnic w sąsiedztwie jego domu miała wpływ na wybór drogi życiowej młodego Karola. W wieku 22 lat wstąpił do zakonu misjonarzy Słowa Bożego i pod wpływem swojego profesora biologii zaczął rozwijać swoje zainteresowania ogrodnicze. Celem, który przyświecał rozwojowi ogrodu było stworzenie przedsiębiorstwa handlowego przynoszącemu dochód na wsparcie Zakonu. Od tego czasu w miarę upływu lat, Brat Karol Reckamp stawał się coraz bardziej uznawanym ogrodnikiem a jego zainteresowania krzyżowaniem liliowców i wprowadzaniem linii odmian tetraploidalnych do hodowli zyskały mu dużą popularność wśród znanych, współczesnych mu hodowców takich jak Orville Fay, David Hall czy dr Robert Griesbach.  Najbliższym jednak jego współpracownikiem pozostawał Roy Klehm, który był współautorem wielu spośród 240 zarejestrowanych odmian.
Ogród Reckamp’a rozrastający się z czasem do kilkuhektarowego gospodarstwa stał się miejscem intensywnych prac hodowlanych z nieprzemierzonymi możliwościami skojarzeń roślinnych partnerów i rozwiązań programowych. Przez wiele lat koncentrowały się one głównie na doskonaleniu anatomicznej budowy oraz kolorów kwiatów liliowca (Ryc.6).

33.Angels Delight

Angel's Delight

34. Heavenly Treasure

Heavenly Trasure

35. Priceless Pearl

Priceless Pearl

36. Heavenly Crown

Heavenly Crown

37. Peace Sweet Peace

Peace Sweet Peace

38. Angel's Smile

Angel's Smile

39. Heavens Trophy

Heavens Trophy

40. Techny Peach Lace

Techny Peach Lace

Ryc.6 Odmiany strzępiastych liliowców Reckampa/Klehma zarejestrowane w dziesięcioleciu 1978-1988 Przeglądając dorobek Reckamp’a, poznając nazwy, zdjęcia i opisy rejestrowanych odmian nie odnosi się wrażenia, by cecha strzępiastych zakończeń działek uznawana była w owym czasie za coś specjalnie eksponowanego czy godnego uwagi. Występowała ona dość często wśród wielokierunkowo krzyżowanych ze sobą roślin, najczęściej dyskretnie, w postaci nierównego, drapowanego marginesu zewnętrznych krawędzi petali. Opisy rejestrowanych ówcześnie odmian nie zawierały charakterystyki tej cechy a prześledzenie linii hodowlanych było najczęściej niemożliwe z powodu braku informacji o formach rodzicielskich.
Można jednakże zauważyć, że wśród rejestrowanych przez Reckamp’a/Klehma odmian w dziesięcioleciu 1978-88, fenotypowe cechy kwiatów liliowca wskazywały na obecność genu warunkującego strzępiaste zakończenia krawędzi petali wśród uprawianych roślin.  Trudno dziś dociec skąd, ale można z całą pewnością stwierdzić, że ten gen w ogrodzie Reckamp’a był po prostu trwale obecny. Zdarzało się niejednokrotnie, że ze skrzyżowania dwu liliowców pozbawionych cechy strzępiastych zakończeń petali np. Tender Shephered x Divine Gift pojawiała się ona wyraźnie w potomstwie (Little Flock)  (Ryc. 7).

41. Tender Shepherd

Tender Shepherd

42. Divine Gift

x        Divine Gift

43. Little Flock

Little Flock

44.

Ryc. 7. Rodowód odmiany „Little Flock” Dziś można przyjąć za pewne, że liliowce Reckampa/Klehma pozostają miejscem narodzin i genetycznym źródłem liliowców strzępiastych, występują w rodowodzie wielu uznanych współcześnie odmian i mają trwałe miejsce w historii tego kierunku hodowli. My Sunshine Poszukując kandydata na symbolicznego ojca liliowców strzępiastych mój wybór padł na odmianę „My Sunshine” zarejestrowaną przez Reckampa/Klehma w 1978 roku. Potomstwem odmiany My Sunshine było 6 odmian, z których trzy posiadały cechę postrzępionych petali : Heavens Trophy, Peace Sweet Peace i Startle Tylko jedna spośród wymienionych namaszczona była szczególnie przez los, który otworzył jej drogę do wielkiej kariery hodowlanej. Była nią zarejestrowana przez Belden’a w 1988 roku odmiana Startle (Broadmore Red x My Sunshine) Stała się ona krokiem milowym w rozwoju hodowli liliowców strzępiastych. Była bowiem pierwszym liliowcem strzępiastym w kolorze czerwonym, przez co zrewolucjonizowała kolorystyczną monotonię odmian Reckampa/Klehma ograniczoną  głównie do odmian w kolorze żółtym, pomarańczowym czy brzoskwiniowym (Ryc. 8). Znacznie mniejsze, choć widoczne  sukcesy przypisać można odmianie Peace Sweet Peace. Za pośrednictwem jej potomka (Techny Peach Lace), gen strzępiastych zakończeń petali przeniesiony został na cztery odmiany: Art. Gallery Fringe, Enchanted April, Josephine Barsocchi i Seneca Jewel. Ilustruje to poniższa rycina (Ryc. 8) mysunshineryc Ryc.8  Linia hodowlana odmiany My Sunshine Spośród nich, jedynie odmiana Enchanted April (Techny Peach Lace x Wedding Band) zarejestrowana przez Trimmera w 1993 roku, posłużyła hodowcom do dalszych prac hodowlanych. Wśród 58 odmian stanowiących jej potomstwo znalazły się takie, które w kronice hodowli liliowców strzępiastych należą dziś do osiągnięć modelowych (Heavenly Pink Fang, Puffer Fish).  Pozostanie tajemnicą co było przyczyną, że nie mniej atrakcyjne rodzeństwo odmiany Enchanted April pozostało poza nawiasem zainteresowań hodowlanych i w ogóle nie doczekało się potomstwa. Warto zwrócić uwagę, że Trimmer poprzez odmianę Enchanted April wprowadził do hodowli liliowców strzępiastych kolor różowy (Ryc.8). Spośród 39 odmian stanowiących potomstwo odmiany Startle wiele zajmuje dziś znaczące miejsce na liście osiągnięć hodowlanych w zakresie liliowców strzępiastych (Ryc.9). mysunshine2
Ryc. 9  Udział odmiany My Sunshine w transmisji genu strzępiastych krawędzi działek. (Kolorem czerwonym oznaczono obecność w odmianie cechy strzępiastych zakończeń petali. W nawiasach podano liczbę potomstwa odmian. W polach prostokątów podano nazwy odmian strzępiastych, nazwisko hodowcy i rok rejestracji ). Niżej przedstawiony przegląd liliowców strzępiastych wywodzących się z linii hodowlanej odmiany My Sunshine, pozwala ocenić rolę jaką odegrała w osiągnięciach i rozwoju tego kierunku hodowli (Ryc.10)

54. Latin Expression (2000)

Latin Expression (2000)

55. Heavenly Beginnings (2001)

Heavenly Beginnings (2001)

56. Buz Saw (2003)

Buz Saw (2003)

57. Heavenly Pink Fang (2004)

Heavenly Pink Fang (2004)

58. Camelot Sunshine (2004)

Camelot Sunshine (2004)

59. White Fang (2004)

White Fang (2004)

60. Braided Starburst (2005)

Braided Starburst (2005)

61. Shirley Farmer (2005)

Shirley Farmer (2005)

62. Puffer Fish (2006)

Puffer Fish (2006)

63. Alan Lane (2007)

Alan Lane (2007)

64. Silence of the Lambs (2008)

Silence of the Lambs (2008)

65. Susan Ruoff (2009)

Susan Ruoff (2009)

Ryc. 10. Wybrane odmiany strzępiastych liliowców linii hodowlanej My Sunshine Forestlake Ragamuffin Zachowując chronologię wydarzeń, kolejnym słupem milowym w historii hodowli liliowców strzępiastych było wprowadzenie w roku 1993 przez Harding odmiany Forestlake Ragamuffin ( Decatur Piecrust x ( Sdlg. x (Lahaina x Yuma)) Dochodząc wstecz, pochodzenia genu warunkującego strzępiaste zakończenia petali w generacjach związanych z rodzicami odmiany Forestlake Ragamuffin nie udało się uzyskać żadnych, istotnych ustaleń. Rodzice odmiany Decatur Piecrust:  Waving Winds x Round Table, podobnie jak i ich dość liczne rodzeństwo: Waving Winds (4), Round Table (23) pozbawione było tej cechy. Pochodzenie genu strzępiastych zakończeń petali w odmianie Yuma okazało się również niemożliwe do ustalenia. Rodzice odmiany: Maja x Kananii, jak i potomstwo obu odmian rodzicielskich: Maja (69), Kanani (2) nie ujawniało w sposób wyraźny tej cechy.
Niezależnie od opisanych trudności w określeniu pierwotnego źródła cechy strzępiastego zakończenia działek, dla obu form rodzicielskich odmiany Forestlake Ragamuffin, można stwierdzić, że obie one wyposażone były w cechy, które nałożone na siebie, zakodowały w  Forestlake Ragamuffin genotyp niepospolitej wartości (Ryc.11)

decaturmix1

Yumamix1

ragamuffinmix1

Ryc..11  Genealogia odmiany Forestlake Ragamuffin Przeglądając mnogość odmian pozyskanych przy udziale Forestlake Ragamuffin  oraz  ich wartość  dekoracyjną  trudno uwierzyć, że od czasu jej rejestracji w roku 1993 do czasu pojawienia się odmian z jej udziałem pozyskanych przez innych hodowców niż autor odmiany, musiało minąć 10 lat. Dopiero bowiem w 2003 roku zaczął się triumfalny pochód Forestlake Ragamuffin przez ogrody hodowców, a kolejne pojawiające się każdego roku odmiany z jej udziałem,  potwierdzały fenomen genetycznego oblicza rośliny i roli jaką spełniała w kreowaniu liliowców strzępiastych (Ryc.12) decatur_diag Ryc. 12.  Udział odmiany Forestlake Ragamuffin  w transmisji genu strzępiastych krawędzi działek. (Kolorem czerwonym oznaczono obecność w odmianie cechy strzępiastych zakończeń petali. W nawiasach podano liczbę potomstwa odmian. W polach prostokątów podano nazwy odmian strzępiastych, nazwisko hodowcy i rok rejestracji). Pobieżny przegląd  tej drogi ilustrują poniższe przykłady (Ryc.13).

75. Heavenly Pink Fang (2004)

Heavenly Pink Fang (2004

76. Paula Nettles (2005)

Paula Nettles (2005)

77. Saber-Tooth Tiger (2005)

Saber Tooth Tiger (2005)

78.Bass Gibson (2006)

Bass Gibson (2006)

79. I Wanna Piranha(2006)

I Wanna Piranha (2006)

80. Mary Lena (2006)

Mary Lena (2006)

81. Puffer Fish (2006)

Putter Fish (2006)

82. Fairfield Tooth Fairy (2007)

Fairfield Tooth Fairy (2007)

83. Horny Devi (2007)l

Horny Devil (2007)

84. Ruckus (2007)

Ruckus (2007)

85. Venus Fly Trap (2007)

Venus Flytrap (2007)

86. Bristling Fury (2008)

Bristling Fury (2008)

87. Reap The Whirlwind (2008)

Reap the Whirlwind (2008)

88. Silence of the Lambs (2008)

Silence of the Lamb (2008)

89. Brantlee Philips (2009)

Brantlee Phillips (2009)

90. Swimming With Shark (2009)

Swimming With Shark (2009)

91. Horns (2009)

Horns (2009)

92. Pins and Needles (2010)

Pins & Needles (2010)

93. Thunder Dragon (2010)

Thunder Dragon (2010)

94. Dental Academy (2010)

Dental Academy (2010)

95. Swimming With Barracudas (2010)

Swimming with Barracudas (2010)

Ryc. 13. Klony liliowców zarejestrowane w latach 2004 - 2010, których jedną z form rodzicielskich była odmiana Forestlake Ragamuffin, Baracuda Bay Trzecim poza odmianą My Sunshine i Forestlake Ragamuffin liliowcem, który ma udokumentowany i  niezaprzeczalny udział w rozwoju hodowli promującej strzępiaste krawędzie petali jest wprowadzona w 1996 roku przez Saltera odmiana Baracuda Bay. Powstała ona w drugim pokoleniu dziedziczenia cechy atypowego zakończenia petali z odmiany Lin Wrigh poprzez  odmianę Mort’s Masterpiece. (Ryc. 14). Jest rzeczą godną podkreślenia, że wśród 17 odmian stanowiących potomstwo Lin Wrigh jedynie Mort’s Masterpiece odziedziczyła tą cechę a wśród 24 odmian stanowiących potomstwo Mort’s Masterpiece cecha strzępiastych zakończeń petali ujawniła się jedynie w dwu odmianach. Jedną z nich była Baracuda Bay, drugą, - Dario Bergemann (Hansen 2004).
BarracudaMix1
linwrighmixmortsmix1
BarracudaBayMix2
Ryc. 14 Transmisja genu strzępiastych zakończeń petali prze trzy pokolenia: Lin Wright (I), Mort’s Masterpiece (II) i Baracuda Bay(III) (Kolorem czerwonym oznaczono obecność w odmianie cechy strzępiastych zakończeń petali, w nawiasach podano liczbę potomstwa) Pozostanie tajemnicą dlaczego  Baracuda Bay stała się jednym z bohaterów rozwoju hodowli liliowców strzępiastych na świecie, podczas gdy Dario Bergemann, może nawet bardziej atrakcyjna pod względem cech anatomicznych, nie odegrała w hodowli żadnej roli, można nawet powiedzieć, że zginęła zapomniana. Udział odmiany Baracuda Bay w kreowaniu liliowców strzępiastych jest ogromny. Jej przede wszystkim zawdzięcza się powstanie tej kategorii liliowców, której strzępiastość przystawała do obiegowego określenia „zębów rekina” (Ryc.15) barracudabayryc Ryc. 15  Udział odmiany Barakuda Bay  w transmisji genu strzępiastych krawędzi działek.  ( W polu prostokątu podano nazwy odmian strzępiastych, nazwisko hodowcy i rok rejestracji).
Mimo upływu czasu  genetyczne walory odmiany Baracuda Bay wykorzystywane są nieustannie we współczesnych programach hodowli liliowców strzępiastych z niezmiennym powodzeniem. Przegląd jej potomstwa przedstawiono poniżej (Ryc. 16).

107. Baby Baracuda

Baby Baracuda (2004)

108. Dracula's Smile

Dracula's Smile (2005)

109. Dracula's Mistress

Dracula's Mistress (2005)

110. Forever Knight

Forever Knight (2006)

111. Mary Lena

Mary Lena (2006)

112. Fangs for the Memories

Fangs for the Memories (2007)

113. That Voodoo That You Do So Well

That Voodoo That You Do So Well (2007)

Ulterior Motive (Owen 2007)

Ulterior Motive (2007)

115. Passage to India

Passage to India (2008)

116. Playful Piranha

Playful Piranha (2009)

117. Darkness Reigns

Darkness Reigns (2010)

118. Independent Knowledge

Independent Knowledge (2011)

119. Prince Vladimir

Prince Vladimir (2011)

120. White Tooth

White Tooth (2011)

121. Wolf Laurel

Wolf Laurel (2011)

Ryc. 16.    Klony liliowców zarejestrowane w latach 2004 - 2011 których jedną z form rodzicielskich była odmiana Baracuda Bay Podsumowanie Hodowla liliowców strzępiastych zbliża się do swojego apogeum. W pierwszych 20 latach od chwili pojawienia się pierwszego liliowca strzępiastego zarejestrowano ich mniej (35) niż tylko w jednym roku 2011 (52). Dokonana próba odtworzenia genealogii liliowców strzępiastych w warunkach wielu tysięcy   skrzyżowań roślin na przestrzeni kilku dziesięcioleci, często bez podstawowej dokumentacji nie była zadaniem łatwym. W spekulacjach posłużono się kolejnością rejestrowanych odmian dostępnymi zdjęciami i opisami roślin. W jakim stopniu przedstawione opracowanie można uznać za wiarygodne i w którym miejscu wymaga ono uzupełnienia bądź korekty, - ocenią czytelnicy. Celem opracowania była popularyzacja tego kierunku hodowli oraz przybliżenie osobom zainteresowanym wiedzy na temat racjonalnego doboru partnerów dla osiągnięcia założonych celów hodowlanych. Wydaje się istotne podkreślić, że prześledzenie anatomicznej budowy zakończeń działek liliowców strzępiastych na przestrzeni lat obejmujących historię ich hodowli pozwala na stwierdzenie, że: – nie mają one jednorodnej, utrwalonej struktury - podają się anatomicznym modyfikacjom w wyniku zabiegów hodowlanych, tworząc nowe, niestandardowe rozwiązania Te dwie okoliczności pozwalają z optymizmem i nadzieją oczekiwać na kreowanie kolejnych efektów morfologicznych  i śledzić dalszy rozwój tego kierunku  hodowli. Materialnym symbolem tego optymizmu i nadziei mogą być aktualne osiągnięcia, bodaj najbardziej zaangażowanego w hodowlę liliowców strzępiastych, amerykańskiego hodowcy, - Polstona. Zdjecia jego nierejestrowanych siewek  prezentowane na rycinach poniżej, są na tyle wymowne, że nie wymagają komentarza.

122.

123.

124.

125.

126.

127.